6300 küsitletut, millest 64% arvab, et brändid peaksid parandama elukvaliteeti ja heaolu.

Brändide mõju elukvaliteedile

Idea Groupi poolt läbiviidud üle-eestilisest tähendusrikaste brändide uuringust, milles osales üle 6300 vastaja,
selgus, et ligi kaks kolmandikku (64%) inimestest on seisukohal, et ettevõtted ja brändid peaksid osalema meie
elukvaliteedi ja heaolu parandamisel.
See tähistab meie üleüldist normatiivset ootust. Ühtlasi järeldub siit, et
ülejäänud kolmandikul inimestest pigem puudub vastav ootus brändide suhtes.

Kui aga küsiti, kuivõrd inimesed usuvad, et brändid
saavad osaleda nende elukvaliteedi ja heaolu
parandamisel,
siis andis positiivse vastuse kõigest üks
kolmandik (34%) vastanuist. Seda on ligi poole vähem,
kui neid, kellel brändide suhtes vastav ootus oli. Seega järeldub, et on väga suur hulk inimesi, kes on küll üldiselt
brändide suhtes nõudlikud, ent kellel puudub usk, et brändid nende heaks midagi tõsiselt ära saaksid teha. See võib
tuleneda ühelt poolt asjaolust, et brändid polegi täiuslikud ning alati on arenguruumi, ent samas osalt ka ehk sellest,
et brändid pole suutnud enda potentsiaalist inimesi piisavalt hästi teavitada.

Kui küsiti, kuivõrd nõustutakse väitega,
et ettevõtted ja brändid teevad meie
elukvaliteedi ja heaolu parandamiseks
kõvasti tööd,
siis sellega nõustus vaid
viiendik vastanuist (20%). Võrreldes nende inimeste hulgaga, kes uskusid brändide vastavasse suutlikkusse, on
taaskord näha ärakukkumist. Selle põhjus võib ühelt poolt seisneda asjaolus, et brändid küll suudaksid inimeste elu
parandada, ent nad ei pinguta selle nimel piisavalt. Teine oletatav põhjus võib aga lähtuda tarbijast endast –
inimesed ei pruugi brände endale nii lähedale lasta, et nad saaksid meie elukvaliteeti oluliselt mõjutada.
 
Eestis käsitleti tähendusrikaste brändide uuringu raames 206 brändi erinevatest valdkondadest. Järgnevalt vaatleme
põhjalikumalt kolme sektorit: tehnoloogia, toidu- ja joogivaldkond ning autosektor.

Tehnoloogiasektori brändide paremusjärjestusest näeme, et Google, mille teenuste haare on unikaalne ja
lõpptarbijale enamasti tasuta, parandab täna inimeste elukvaliteeti koguni kolmel juhul neljast. See tulemus on
parem kõigist muudest brändidest mistahes sektorist. Google’ile järgneb Samsung, mis katab samuti väga mitmeid
tooterühmi alates koduelektroonikast kuni telekommunikatsiooniseadmeteni. Samsung parandab inimeste
elukvaliteeti enam kui kahel kolmandikul juhtudest. Kolmandal kohal on Eesti juurtega globaalbränd Skype, mille
möödumine hea skooriga neljandat kohta hoidvast telekommunikatsiooniteenuste premium-brändist Elion kinnitab
samuti, et maailma tippbrändide üks mõjusamaid teekondi masside südametesse on tasuta laiatarbeteenus.
(Vt joonis 1.)

Tehnoloogiabrändid Eestis

Tähendusrikaste brändide uuringus on väga tugevaid
tulemusi saavutanud mitmed eestlaste poolt armastatud
teada-tuntud toidubrändid. Kui kiindumuse poolest on
parim toidubränd Kalev, mille kadumisest oleks kahju
lausa 78%-l inimestest, siis inimeste elukvaliteedi
parandamises on Eestis suurima haardega piimatoodete
hiiud Farmi ja Tere (vastavalt 62% ja 60%).
 
Neile järgnevad väga väikeste vahedega liha- ning
pagaritoodete brändid. Kolmas elukvaliteedi tõstja on
nimelt Rakvere Lihakombinaat, mis aitab uuringu põhjal
meil kõige paremini oma aega säästa ja igapäevaelu
korraldada. Neljas aga lemmikleibade küpsetaja Leibur
(mõlemad 59%). (Vt joonis 2.)

Kuigi auto koht võtmetähtsusega staatusesümbolina
tundub Eestis võrreldes turumajanduse võimalustest
pimestatud 90ndatega tasapisi kahanevat, on siiski
põnev näha, millised automargid kõige laiema hulga
inimeste elukvaliteeti parandavad. Esmalt selgub, et
parima brändi, s.o Audi skooriks on kõigest 21%.
Selle põhjuseks võib olla suhteliselt killustunud turg
ning fakt, et erinevalt toiduainetest kasutab inimene
korraga enamasti ühte autot. On siiski omamoodi
tähendusrikas, et tippbränd Audi parandab sama
suure osa inimeste elukvaliteeti kui näiteks
tabloidväljaanne Õhtuleht. Audiga on praktiliselt
samal pulgal teine saksa kvaliteedikuvandit esindav,
ent rahvalikum bränd – Volkswagen. Viiendiku
elukvaliteeti parandab kolmandana Jaapani
traditsiooniline kvaliteedimärk Toyota ning neljandana
meie ülelahenaabrite Volvo (19%).
(Vt joonis 3.)
 
 
 
 
Mauri Sööt, Idea Group uuringute juht
Eha Talvist, Idea Group Eesti juht